Wrażliwość cenowa klienta
Funkcja, reakcja klienta określająca rozmiar nabywanych usług prawniczych w zależności od ich ceny. Im wyższe znaczenie ceny dla nabywania usług, tym większa wrażliwość cenowa i odwrotnie.
Wyjaśnienia z zakresu stosowania prawa
Ustna lub pisemna informacja zawierająca interpretację przepisu prawa na podstawie jego wykładni, a także informacje dotyczące rozumienia i stosowania tego przepisu w praktyce orzeczniczej sądów i organów administracji, ewentualnie z powołaniem się na interpretacje wynikające z konkretnych orzeczeń sądowych lub administracyjnych lub tzw. urzędowe interpretacje prawa.
Wymagania wobec prawnika
Możliwe do zobiektyzowania założenia klienta co do kwalifikacji zawodowych prawnika, orientacji i organizacji jego praktyki zawodowej, potencjału usługowego, współpracy i komunikacji oraz kwestii finansowych.
Wynagrodzenie prawnika
Środki i forma zapłaty za wykonane usługi pomocy prawnej.
Wzajemne relacje klient-prawnik
Wzajemne związki i zależności w stosunkach klient-prawnik o charakterze etycznym, psychologicznym, merytorycznym i decyzyjnym.

Więcej: Jak określać wymagania i oczekiwania wobec prawnika