Pełnomocnictwo
Upoważnienie dla prawnika do dokonywania czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie w imieniu i na rachunek klienta.
Porada prawna
Ustne poinformowanie klienta, zazwyczaj po uprzednim przedstawieniu przez niego stanu faktycznego sprawy lub istoty problemu, o przepisach prawa mających w sprawie zastosowanie lub mających znaczenie dla problemu, o przysługujących klientowi prawach lub ciążących na nim obowiązkach lub zobowiązaniach oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania.
Pomoc prawna
Usługi świadczone przez prawnika
Poszukiwanie prawnika
Proces, w którym klient formułuje swoje oczekiwania i wymagania wobec prawnika i stara się je zaspokoić, zbierając informacje o prawniku w celu ewentualnego skorzystania z jego usług.

Więcej: Poszukiwanie prawnika
Potencjał usługowy
Zdolność firmy prawniczej do świadczenia usług oraz obsługi i komunikacji z klientem w zakresie oferowanych przez firmę usług pomocy prawnej, bez względu na rodzaj oferowanej usługi, warunki, miejsce i czas jej świadczenia, a szczególnie:
 • liczba wspólników oraz ich kwalifikacje zawodowe,
 • liczba zatrudnionego personelu, w tym prawników, i jego kwalifikacje zawodowe,
 • liczba, lokalizacja, urządzenie i wystrój placówek usługowych,
 • systemy, sprzęt i urządzenia do świadczenia usług oraz obsługi i komunikacji z klientem,
 • procedury i metody świadczenia usług oraz obsługi i komunikacji z klientem,
 • system komunikacji z otoczeniem oraz identyfikacji wizualnej,
 • pozycja na rynku - wizerunek i reputacja
Więcej: Jak określać wymagania i oczekiwania wobec prawnika
Powiernictwo prawne

Rodzaj władztwa nad cudzymi rzeczami lub prawami majątkowymi, majątkiem.

 • Zarząd powierniczy: władanie przeniesionymi na powiernika określonymi rzeczami lub prawami majątkowymi jak właściciel, ale w cudzym interesie, gdzie faktyczny właściciel sprawuje zarząd poprzez wiążące określanie zakresu, rodzaju, sposobu i warunków zarządu np. prowadzenie transakcji w cudzym interesie, dokonywanie inwestycji w cudzym interesie, powiernicze wykonywanie praw udziałowych.
 • Powiernictwo typu zabezpieczającego: uzyskanie własności przeniesionych na powiernika rzeczy lub praw majątkowych w celu zabezpieczenia wierzytelności np. przewłaszczenie na zabezpieczenie pożyczki.
 • Powiernictwo ustawowe: uzyskanie uprawnień do władania cudzym majątkiem w imieniu własnym z uprawnieniami zbliżonymi do właścicielskich, gdy właściciel jest pozbawiony możliwości sprawowania zarządu - powiernictwo bez przenoszenia własności.
Prawa klienta

Uprawnienia klienta obejmujące etap nawiązywania, utrwalania, rozwoju i zakończenia relacji z prawnikiem. Do podstawowych praw klienta zaliczamy w szczególności:

 • prawo do uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej,
 • prawo wymagania od prawnika zachowania tajemnicy powierzonych informacji, zachowania niezależności i unikania konfliktu interesów,
 • prawo ustalenia warunków korzystania z pomocy prawnika,
 • prawo uzyskiwania od prawnika informacji o stanie i przebiegu sprawy oraz dokumentów z nią związanych,
 • prawo wypowiedzenia zlecenia i pełnomocnictwa,
 • prawo złożenia skargi na zachowanie niezgodne z kodeksami etycznymi,
 • prawo żądania rozliczenia wynagrodzenia.
Prawnik
Osoba świadcząca usługi pomocy prawnej w ramach lub poza prawniczymi zawodami zaufania publicznego

Więcej: Kto może świadczyć usługi pomocy prawnej
Prawnik zagraniczny
Prawnik, osoba wpisana na listę prawników zagranicznych prowadzaną przez właściwy organ samorządu zawodowego adwokatów lub radców prawnych, będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa spoza Unii Europejskiej, uprawniona na zasadzie wzajemności do wykonywania zawodu adwokata w tym państwie oraz wykonywania stałej praktyki lub usługi transgranicznej w Polsce.
Projektowanie usługi prawnej
Wskazówki pomagające klientowi w zaprojektowaniu usługi pomocy prawnej zgodnie z jego oczekiwaniami i wymaganiami.
Przygotowanie do spotkania z prawnikiem
Wskazówki pomagające klientowi w zgromadzeniu i uporządkowaniu informacji, dokumentów lub innych materiałów, które należy przedstawić prawnikowi.

Więcej: Przygotuj się do spotkania
Przymus adwokacki / radcowski / rzecznika patentowego

Przymus zastąpienia strony przy dokonywaniu określonej czynności procesowej lub w określonej fazie postępowania, oznaczający, że strona ma obowiązek skorzystania z pomocy adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego (w sprawach z zakresu własności przemysłowej) lub doradcy podatkowego (w sprawach podatkowych) pod rygorem negatywnych skutków prawnych.

 • W postępowaniu cywilnym: rozciąga się na całe postępowanie przed Sądem Najwyższym (sporządzenie i złożenie skargi kasacyjnej lub skargi na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia, zażalenia na zaskarżalne postanowienie sądu drugiej instancji oraz reprezentowanie przed sądem) oraz czynności procesowe związane z postępowaniem przed tym Sądem, podejmowane przed sądem niższej instancji.
 • W postępowaniu administracyjnym: rozciąga się wnoszenie skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania, zażalenia na odrzucenie skargi kasacyjnej.
 • W postępowaniu karnym: rozciąga się na wnoszenie subsydiarnego aktu oskarżenia, składanie apelacji, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania, zażalenia o odmowie przyjęcia kasacji.
 • W postępowaniu w sprawach własności intelektualnej:obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 20.000 zł; na wniosek strony sąd może zwolnić z przymusu, jeżeli okoliczności sprawy nie uzasadniają zastępstwa.