Absolwent prawa
Osoba, która ukończyła studia prawnicze, uzyskała absolutorium, złożyła pracę dyplomową, zdała egzamin magisterski i uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa. Może w pewnym zakresie świadczyć pomoc prawną.
Adwokat
Prawnik, osoba wpisana na listę adwokatów i należąca do ich samorządu zawodowego, wykonująca zawód zaufania publicznego w zakresie świadczenia usług pomocy prawnej w sądzie i poza sądem w pełnym zakresie.

Więcej: Kto może świadczyć usługi pomocy prawnej
Akty prawa zakładowego
Akty prawne stanowione w zakładzie i obowiązujące na jego terenie oraz obowiązujące osoby z nim związane lub korzystające z jego działalności. Czasami mają moc źródeł prawa, np. prawa pracy - w szczególności układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, regulaminy pracy lub wynagradzania, regulaminy organizacyjne itd.
Alternatywne rozwiązywanie sporów
Alternatywne rozwiązywanie sporów (ADR - Alternative Dispute Resolution) - wszelkie metody pozaprocesowego rozwiązywania sporów drogą:
  • wzajemnego porozumienia (ugody pozasądowej) - strony sporu bezpośrednio i bez udziału osób trzecich rozstrzygają spór ustalonymi przez siebie regułami i procedurami,
  • koncyliacji / mediacji - strony zgodnie z ustalonymi przez siebie regułami i procedurami rozstrzygają spór przy udziale bezstronnego mediatora pomagającego w osiągnięciu konsensusu, który musi być przez strony zaakceptowany (po zaakceptowaniu ma moc ugody sądowej i może być egzekwowany drogą przymusu państwowego),
  • arbitrażu (sądownictwa polubownego) - strony zgodnie z ustalonymi lub przyjętymi przez siebie regułami i procedurami rozstrzygają spór przy udziale wybranych przez nie bezstronnych arbitrów lub sądów arbitrażowych, których orzeczenie jest dla stron wiążące i może być egzekwowane droga przymusu państwowego
Analiza prawna
Metoda postępowania służąca zbadaniu, zdiagnozowaniu i ocenie sprawy lub przekazanego przez klienta problemu na podstawie rozpoznania i wyodrębnienia występujących w nich zagadnień i kwestii, ich przyczyn, cech i skutków wystąpienia oraz zachodzących między nimi związków. W jej wyniku może powstać ekspertyza, raport.
Aplikant adwokacki
Prawnik, osoba odbywająca aplikację adwokacką i należąca do samorządu zawodowego adwokatów, świadcząca - pod kierunkiem adwokata patrona lub niekiedy samodzielnie - usługi pomocy prawnej, polegające na zastępowaniu adwokata w sądzie i poza sądem.

Więcej: Kto może świadczyć usługi pomocy prawnej
Aplikant radcowski
Prawnik, osoba odbywająca aplikację radcowską i należąca do samorządu zawodowego radców prawnych, świadcząca - pod kierunkiem radcy prawnego patrona lub niekiedy samodzielnie - usługi pomocy prawnej, polegające na zastępowaniu radcy prawnego w sądzie i poza sądem.

Więcej: Kto może świadczyć usługi pomocy prawnej
Aplikant rzecznikowski
Osoba odbywająca aplikację rzecznikowską i należąca do samorządu zawodowego rzeczników patentowych, świadcząca - pod kierunkiem rzecznika patentowego patrona lub niekiedy samodzielnie - usługi pomocy prawnej polegające na zastępowaniu rzecznika patentowego w sądzie i poza sądem.

Więcej: Kto może świadczyć usługi pomocy prawnej
Asesor notarialny
Prawnik, osoba należąca do samorządu zawodowego notariuszy, która zdała egzamin notarialny i została powołana na tę funkcję przez Ministra Sprawiedliwości. Wykonuje czynności notarialne pod kontrolą notariusza lub w jego zastępstwie.

Więcej: Kto może świadczyć usługi pomocy prawnej
Audyt prawny
Wewnętrzne zbadanie, weryfikacja i ocena badanego podmiotu co do zgodności jego działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, miejscowego, wewnętrznego, z zasadami etycznymi, dobrymi praktykami, a nadto w zakresie ustalenia stanu faktycznego i prawnego jego sytuacji prawnej, majątkowej lub finansowej. Wynikiem audytu jest raport (ekspertyza) zawierający opis stanu faktycznego, jego zgodności z ocenianymi przepisami oraz zalecenia co do usunięcia niezgodności lub usprawnienia działania.