Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Instytucja gwarantująca poszkodowanemu klientowi zaspokojenie roszczeń związanych ze szkodą poniesioną w związku z działaniem lub zaniechaniem prawnika. Każdy prawnik wykonujący zawód zaufania publicznego musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC
Uprawnienia zawodowe
Potwierdzenie, że prawnik posiadający niezbędne kwalifikacje zawodowe może wykonywać zawód zaufania publicznego i posługiwać się odpowiednim tytułem zawodowym.

Więcej: Jak określać wymagania i oczekiwania wobec prawnika
Usługa prawnicza

Pojęcie: rodzaj działalności usługowej polegający na świadczeniu przez prawnika pracy i/lub przekazywaniu klientowi korzyści z usługi, których celem jest wzbogacanie walorów klienta lub wolumenu użyteczności dóbr lub praw, którymi on dysponuje.

Cechy:

  • niematerialność - nie można ich zobaczyć czy ocenić przed wykorzystaniem
  • nietrwałość - usługa trwa podczas wykonywania i następnie przemija
  • nierozdzielność świadczenia i konsumowania oraz nierozdzielność od osoby prawnika - konsumpcja odbywa się w czasie i miejscu świadczenia przez konkretnego prawnika
  • niejednorodność - o zawartości i jakości konkretnej usługi decyduje klient i prawnik, więc może się ona różnić dla tych samych usług lub usług tego samego rodzaju zależnie do okoliczności
  • niemożność nabycia na własność - klient może tylko korzystać z usługi, wyjątkowo może nabyć wyłączne prawa majątkowe do rezultatu usługi

Także: atrybuty danej usługi będące pochodną jej obiektywnych cech lub odwzorowaniem potrzeby, którą usługa ma zaspokoić.

Korzyści: są tym, co oznaczają atrybuty - cechy danej usługi dla klienta, lub inaczej: to cechy - atrybuty usługi z punktu widzenia klienta.