Samorząd zawodowy prawników
Organizacja zawodowa powołana ustawą i skupiająca na zasadzie przymusu przynależności prawników (czasami także osoby z innych zawodów) wykonujących zawody zaufania publicznego, tj. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych i doradców podatkowych. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu i władzę dyscyplinarną.
Sąd Najwyższy
Sąd kasacyjny, który nie rozpoznaje ponownie sprawy. Rozpoznaje nadzwyczajne środki zaskarżenia od prawomocnych wyroków sądów powszechnych drugiej instancji (skargi kasacyjne, kasacje, skargi na niezgodność prawomocnego wyroku z prawem) i sprawdza, czy sądy powszechne prawidłowo zastosowały prawo. Nie musi przyjmować do rozpoznania wszystkich spraw. Nie we wszystkich sprawach służy też skarga kasacyjna lub kasacja.
Sądownictwo administracyjne
Wyodrębniony i wyspecjalizowany typ sądów sprawujących władzę sądowniczą w zakresie orzekania o zgodności z prawem decyzji podejmowanych przez organy administracji publicznej, a także rozstrzygania spraw między adresatami tych decyzji i innych czynności i aktów z zakresu administracji a organami administracyjnymi. System sądownictwa administracyjnego tworzą wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd kasacyjny.
Sądownictwo polubowne
Zob.: Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Sądownictwo powszechne
Sądy apelacyjne jako sądy drugiej instancji, okręgowe jako sądy pierwszej lub drugiej instancji, rejonowe jako sądy pierwszej instancji rozstrzygające w dwóch instancjach sprawy cywilne, rodzinne, nieletnich, sprawy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, sprawy gospodarcze, upadłościowe, karne, w tym penitencjarne i sprawy o wykroczenia.
Specjalizacja zawodowa
Główny obszar zainteresowania zawodowego prawnika określonymi gałęziami lub działami prawa, na którym skupia on całą lub istotną część swoich zawodowych i dodatkowych kompetencji

Więcej: Jak określać wymagania i oczekiwania wobec prawnika
Staranność zawodowa prawnika
Wzorzec, zgodnie z którym prawnik winien świadczyć usługi pomocy prawnej, określony przepisami prawa, kodeksami etyki zawodowej, dobrymi obyczajami i zwyczajami zawodowymi, dobrymi praktykami - zależy także od okoliczności konkretnego przypadku.
Syndyk
Osoba posiadająca odpowiednią licencję, zarządzająca i likwidująca majątek upadłego w razie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej.