Klient
Osoba korzystająca, z wyboru lub z urzędu, z usług pomocy prawnej, dla której lub na której rzecz te usługi są świadczone.
Komunikacja z prawnikiem
Sposób (a także odpowiadające mu narzędzia i procedury), w jaki klient i prawnik kontaktują się między sobą, przekazują lub wymieniają informacje, dokumenty, inne materiały, rezultaty usługi.

Więcej: Jak określać wymagania i oczekiwania wobec prawnika
Konsument
Klient - osoba fizyczna korzystająca z usług pomocy prawnej bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W zakresie umów ubezpieczenia, za konsumenta uważana jest także osoba fizyczna korzystająca z usług pomocy prawnej w bezpośrednim związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsultacja prawna
Ustne lub pisemne przytoczenie i omówienie klientowi, zazwyczaj po uprzednim przedstawieniu przez niego stanu faktycznego sprawy lub istoty problemu, przepisów prawa mających w sprawie zastosowanie lub mających znaczenie dla problemu, wraz ze wskazaniem sposobu postąpienia lub rozwiązania problemu np. w formie rad, wyjaśnień, wskazówek, zaleceń, instrukcji. Stosowane raczej w sprawach lub problemach rutynowych, typowych lub nieskomplikowanych.
Kontakt z klientem
Forma komunikacji klienta i prawnika zróżnicowana wedle typu kontaktu - osobisty, bezpośredni i pośredni.

Więcej: Jak określać wymagania i oczekiwania wobec prawnika
Koszty procesu (postępowania)
Koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony w procesie cywilnym - koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie, koszty mediacji, koszty zastępstwa procesowego.
Koszty sądowe
Opłaty uiszczane od pism oraz wydatki, w szczególności koszty podróży, noclegu, utraconych zarobków, wynagrodzenia biegłych, tłumaczy, kuratorów, koszty przewozu, ogłoszeń i inne.
Koszty zastępstwa procesowego
Wynagrodzenie pełnomocnika procesowego.
Kwalifikacje zawodowe
Zestawienie wiedzy, doświadczeń, umiejętności i uprawnień koniecznych lub potrzebnych do wykonywania zawodu prawnika. Prawnikiem zostaje się po ukończeniu studiów prawniczych. Wyższe kwalifikacje zawodowe są wymagane od prawników wykonujących zawody zaufania publicznego.