Tajemnica zawodowa
Obowiązek prawnika wykonującego zawód zaufania publicznego do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej.
Taksa notarialna
Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnych, ustalone przez Ministra Sprawiedliwości jako stawki maksymalne. Nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków poniesionych przez notariusza w związku z wykonywaniem czynności.
Trybunał Konstytucyjny
Organ konstytucyjny państwa sprawujący władzę sądowniczą w zakresie hierarchicznej kontroli zgodności norm prawnych z Konstytucją RP i rozpoznający skargi konstytucyjne.
Trybunały europejskie
  • Trybunał Sprawiedliwości WE: Wspólnotowa instytucja sądownicza składająca się z trzech sądów: Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji oraz Sądu do spraw Służby Publicznej, których głównym zadaniem jest kontrola legalności aktów wspólnotowych i zapewnienie jednolitej wykładni i stosowania prawa wspólnotowego
  • Sąd Pierwszej Instancji: Sąd wspólnotowy rozpoznający m.in. skargi wniesione przez osoby fizyczne i prawne przeciwko aktom prawnym instytucji wspólnotowych oraz o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez instytucje wspólnotowe i ich pracowników, w zakresie wspólnotowych znaków towarowych
  • Europejski Trybunał Praw Człowieka: Sąd międzynarodowy rozpoznający skargi państw - członków Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz wszystkich zainteresowanych, których przedmiotem jest zarzut naruszenia przez te państwa praw wynikających z Konwencji