Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Karczmarczyk, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą ul. Biała 4 lok. 60
00-895 Warszawa („Kancelaria”).  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub korzystania z Państwa praw prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią, w szczególności na adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jakie dane, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w przepisach prawa polskiego.

Kancelaria przetwarza określone poniżej kategorie Państwa danych osobowych w oparciu o poniższe podstawy prawne i w poniżej określonych celach:

I. Podmiot danych: Klient / osoba podejmująca działania, aby zostać klientem

Kategorie danych (wszystkie/niektóre z nich adekwatnie do celu):

 1. indentyfikacyjne,
 2. kontaktowe, w tym historia kontaktów,
 3. związane ze sprawą (w szczególności objęte rodzajem i zakresem oraz przebiegiem świadczenia usług),
 4. dane finansowe

Podstawa i cel przetwarzania:

 1. zawarcie/wykonywanie umowy z klientem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacja prawnie uzasadnionych interesów tj.: świadczenia usług na rzecz klientów; wykonywanie wobec klientów obowiązków zawodowych; marketing usług; pozyskiwanie klientów lub nowych zleceń; ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi; archiwizacja; (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, w szczególności z zakresie prawa zawodowego, podatkowego, o rachunkowości, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

II. Podmiot danych: Reprezentant / Pracownik / Współpracownik / Kontrahent klienta

Kategorie danych (wszystkie/niektóre z nich adekwatnie do celu):

 1. indentyfikacyjne,
 2. kontaktowe, w tym historia kontaktów.

Podstawa i cel przetwarzania:

 1. zawarcie/wykonywanie umów z klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacja prawnie uzasadnionych interesów tj. kontaktowanie się z klientem w związku ze świadczeniem usług; archiwizacja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w szczególności z zakresie prawa zawodowego, podatkowego, o rachunkowości, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

III. Podmiot danych: Kontrahent / Podwykonawca Kancelarii (w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej)

Kategorie danych (wszystkie/niektóre z nich adekwatnie do celu):

 1. indentyfikacyjne,
 2. kontaktowe, w tym historia kontaktów,
 3. związane ze świadczeniem usług,
 4. dane finansowe

Podstawa i cel przetwarzania:

 1. zawarcie/wykonywanie umów z Państwem lub klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacja prawnie uzasadnionych interesów tj. świadczenia usług na rzecz klientów; wykonywania wobec klientów obowiązków zawodowych; współpraca zawodowa; utrzymywanie relacji zawodowych; marketing usług; pozyskiwanie klientów lub nowych zleceń; archiwizacja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, w szczególności z zakresie prawa zawodowego, podatkowego, o rachunkowości, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

IV. Podmiot danych: Strony przeciwne, inni uczestnicy w sprawach klientów (np. świadkowie, biegli, tłumacze, pełnomocnicy lub inni przedstawiciele)

Kategorie danych (wszystkie/niektóre z nich adekwatnie do celu):

 1. indentyfikacyjne,
 2. kontaktowe,
 3. objęte sprawą (w szczególności rola w sprawie, zakres i przebieg uczestnictwa  w sprawie)

Podstawa i cel przetwarzania:

 1. wykonywanie umów z klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacja prawnie uzasadnionych interesów tj. świadczenie usług na rzecz klientów; archiwizacja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, w szczególności z zakresie prawa procesowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od Państwa muszą one pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. W tym zakresie nie mamy obowiązku udzielania informacji o przetwarzaniu takich danych (art. 14 ust. 5 lid. d RODO).

 

V. Podmiot danych: Dostawcy produktów i usług dla Kancelarii

Kategorie danych (wszystkie/niektóre z nich adekwatnie do celu):

 1. indentyfikacyjne,
 2. kontaktowe,
 3. dane związane z dostawami,
 4. dane finansowe

Podstawa i cel przetwarzania:

 1. zawarcie/wykonywanie umów z Państwem lub klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii tj. świadczenie usług na rzecz klientów; wykonywanie wobec klientów obowiązków zawodowych; kontaktowanie się i utrzymywania relacji biznesowych; archiwizacja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, w szczególności z zakresie prawa zawodowego, podatkowego, o rachunkowości  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

VI. Podmiot danych: Korzystający z serwisu internetowego Kancelarii / komunikujący się ze Kancelarią

Kategorie danych (wszystkie/niektóre z nich adekwatnie do celu):

 1. indentyfikacyjne,
 2. kontaktowe, w tym historia kontaktów

Podstawa i cel przetwarzania:

 1. zawarcie/wykonywanie umów z Państwem np. o świadczenie usług elektronicznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii tj. dostarczanie informacji ze strony internetowej, kontaktowanie się z Państwem lub utrzymanie relacji; marketing usług; pozyskiwanie klientów; zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z stroną internetową Kancelarii lub komunikacją z Państwem; archiwizacja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

VII. Podmiot danych: Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych

Kategorie danych (wszystkie/niektóre z nich adekwatnie do celu):

 1. Dane objęte zgodą, która może być wycofana w dowolnym czasie

Podstawa i cel przetwarzania:

 1. W celach objętych zgodą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa w związku z zawieraniem/wykonywaniem umowy, realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności rachunkowego, podatkowego), wyrażeniem zgody, korzystaniem z naszej strony internetowej (cookies lub inne podobne urządzenia). Możemy także pozyskiwać te dane od osób trzecich w ramach wykonywania zawodu (np. dla celów prowadzonej sprawy) lub świadczenia na naszą rzecz usług przez zewnętrznych dostawców.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe (odbiorcy danych)?

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych podmiotem trzecim, chyba że mamy do tego podstawę prawną. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności zewnętrzni dostawcy produktów i usług (np. usługi IT, w tym usługi cloud computing, usługi hostingowe, rachunkowe, pocztowe, telekomunikacyjne, elektroniczne) lub inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii (na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), inni radcowie prawni, adwokaci, notariusze, inni prawnicy, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, księgowi, biegli rewidenci, rzeczoznawcy, tłumacze.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską, chyba że wymaga tego czynność zawodowa lub inna określona czynność przetwarzania danych. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe (okres przetwarzania)?

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu: zrealizowania  prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii związanych z przetwarzaniem określonych danych; upływu terminów przechowywania określonych w przepisach prawa oraz przedawnienia, gdy dane są przetwarzane: dla celów zawarcia/wykonania umowy lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa; wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych; wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywało się na tej podstawie – a w przypadku danych związanych z wykonywaniem zawodu przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło świadczenie usług pomocy prawnej w sprawie klienta.

Czy podejmujemy wobec Państwa zautomatyzowane decyzje oraz czy są Państwo profilowani za pomocą zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?

Kancelaria nie podejmuje wobec Państwa decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie.

Jakie macie Państwo podstawowe prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak w niektórych przypadkach odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić zawarcie/wykonanie umowy, świadczenie usług, wykonanie obowiązków zawodowych lub innych wynikających z przepisów prawa, kontakt w Państwem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia danych. Niektóre z tych praw mogą być wyłączone lub ograniczone na podstawie przepisów prawa, w przypadku przetwarzania danych w ramach wykonywania zawodu lub jeżeli wskażemy inne ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Możecie Państwo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możemy odmówić realizacji Państwa praw podstawowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Możemy odmówić realizacji obowiązków administratora danych wobec Państwa -  informacyjnych (gdy dane są pozyskiwane nie od osoby, której dotyczą), ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych jeżeli dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy. W szczególności może to dotyczyć danych stron przeciwnych lub innych uczestników w sprawach klientów (np. świadków, biegłych, tłumaczy, pełnomocników lub innych przedstawicieli).

Czy i jakie cookies stosujemy?

Podczas korzystania z naszej strony internetowej www.kancelariacsw.pl w Państwa urządzeniu końcowym są zapisywane, dostępne i przechowywane przez Kancelarię w celu: prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności strony, konfiguracji strony, monitorowania stanu sesji, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies („cookies”), co jest ustawione domyślnie. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Zgodę na zapisywanie, uzyskiwanie dostępu do lub przechowywanie cookies  przez Kancelarię na Państwa urządzeniu końcowym, wyrażacie Państwo za pomocą ustawień zainstalowanej na Państwa urządzeniu przeglądarki. Cofnięcie powyższej zgody następuje przez samodzielnie usunięcie cookies w Państwa urządzeniu końcowym albo poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje cookies: sesyjne cookie o losowej nazwie, które są tworzone i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki; są one potrzebne do prawidłowego wyświetlania witryny w przeglądarce użytkownika, sesyjne cookie o nazwie info_cookie, które jest tworzone i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki; służy do wyświetlenia lub ukrycia (po jego zaakceptowaniu przez użytkownika) komunikatu o Polityce prywatności i o użyciu na stronie plików cookies.

Jakie usługi świadczone drogą elektroniczną realizujemy?

Kancelaria świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez udostępnianie serwisu internetowego Kancelarii pod adresem www.kancelariacsw.pl i jego podstron oraz umieszczenie ich w sieci Internet tak, aby każdy zainteresowany użytkownik mógł uzyskać dostęp do ich zawartości („Usługi”). Dla korzystania ze świadczonych Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: posiadanie dostępu do sieci Internet, posiadanie przeglądarki internetowej, oraz posiadanie aktywnego konta e-mail. Kancelaria nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do serwisu oraz zastrzega sobie przeprowadzenie jego zmian, napraw, konserwacji oraz wprowadzanie nowych rozwiązań.

Przy korzystaniu z serwisu zakazane jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających wolności, prawa, dobra osobiste lub dane osobowe osób trzecich, naruszających prawnie chronione tajemnice osób trzecich, naruszających prawa własności intelektualnej (w tym prawa wyłączne) osób trzecich; stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową, namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

Reklamacje związane z korzystaniem serwisu można składać drogą elektroniczną na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko użytkownika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Kancelarii. O rozstrzygnięciu użytkownik zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej.