Obowiązki zawodowe
Zestaw wartości, nakazów, zakazów i powinności związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego, zawartych z przepisach prawa, kodeksach etyki zawodowej, dobrych obyczajach i zwyczajach zawodowych, dobrych praktykach przyjętych do dobrowolnego stosowania, których wykonywanie ciąży na prawniku wykonującym taki zawód. Do podstawowych wartości i obowiązków zawodowych należy zachowanie niezależności, tajemnicy zawodowej i unikanie konfliktu interesów.

Więcej: Jak określać wymagania i oczekiwania wobec prawnika
Obsługa klienta
Sposób podejścia do relacji i komunikacji z klientem, na co składają się zrozumienie oczekiwań i wymagań klienta, proces, procedury i standardy obsługowe, sposób świadczenia usług, kultura obsługi, narzędzia i metody obsługi, lokalizacja usług i wystrój pomieszczeń usługowych, rozpatrywanie skarg, reklamacji i uwag klientów.
Oczekiwania wobec prawnika
Subiektywne założenia klienta co do osoby prawnika, sposobu jego działania, relacji i komunikacji z nim.

Więcej: Jak określać wymagania i oczekiwania wobec prawnika
Odpowiedzialność prawnika

Ujemne konsekwencje ponoszone przez prawnika w związku z zaistnieniem zdarzenia, z którym prawo łączy obowiązek ukarania lub naprawienia szkody.

  • Odpowiedzialność karna: ujemne konsekwencje ponoszone przez prawnika w związku z zaistnieniem zdarzenia, które prawo kwalifikuje jako przestępstwo.
  • Odpowiedzialność cywilna: ujemne konsekwencje ponoszone przez prawnika w związku z zaistnieniem zdarzenia, z którym prawo łączy obowiązek naprawienia szkody z tytułu czynu niedozwolonego, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna: ujemne konsekwencje ponoszone przez prawnika w związku z zaistnieniem zdarzenia, które przepisy prawa lub zasady etyki zawodowej kwalifikują jako wykroczenia dyscyplinarne.
Opinia biegłego sądowego
Środek dowodowy w procesie, w którym biegły ustnie lub pisemnie przedstawia swoje stanowisko wobec przedstawionych przez sąd okoliczności faktycznych, twierdzeń i dowodów na ich poparcie. Zazwyczaj składa się z części merytorycznej zawierającą wyniki analiz oraz uzasadnienia.
Opinia instytutu naukowego / naukowo-badawczego
Środek dowodowy w procesie, w którym instytut na piśmie przedstawia swoje stanowisko wobec przedstawionych przez sąd okoliczności faktycznych, twierdzeń i dowodów na ich poparcie. Zazwyczaj składa się z części merytorycznej zawierającą wyniki analiz oraz uzasadnienia. Stosowany zamiast opinii biegłego sądowego w skomplikowanych lub nietypowych sprawach.
Opinia prawna
Pisemny dokument wyrażający, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez klienta i jego analizy, pogląd prawny w sprawie, lub rozważający przekazane przez klienta problemy wraz ze sformułowaniem wniosków i rekomendacji co do proponowanych rozwiązań, ewentualnie wynikające z nich skutki i ryzyka prawne - z uwzględnieniem dorobku doktryny prawa i orzecznictwa, powstały zazwyczaj jako wynik spekulatywnego, rzadziej doświadczalnego zbadania i zdiagnozowania problemu).
Opłaty sądowe

Część kosztów sądowych uiszczanych od pism. Wyróżniamy opłaty:

  • podstawowe: pobierane, jeżeli przepisy nie przewidują żadnej innej opłaty
  • stałe: pobierane w sprawach o prawa niemajątkowe oraz majątkowe, jeżeli ustawa tak przewiduje
  • stosunkowe: pobierane w sprawach o prawa majątkowe
  • tymczasowe: pobierane w sprawach o prawa majątkowe od określonej wartości przedmiotu sporu, w których nie da się na wstępnie określić przedmiotu wartości sporu
  • ostateczne: pobierane na zakończenie postępowania przy opłacie tymczasowej
  • kancelaryjne: pobierane za wykonanie określonych czynności kancelaryjnych
Opłaty skarbowe
Forma ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej pobierane w sprawach indywidualnych np. złożenie pełnomocnictwa, wydanie zezwolenia lub koncesji.
Opłaty za czynności adwokatów / radców prawnych
Ceny i stawki za czynności adwokatów i radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości ustalane przez Ministra Sprawiedliwości jako ceny urzędowe o charakterze minimalnym, które są podstawą zasądzania przez sąd kosztów zastępstwa procesowego, a także wysokość kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu, ponoszone przez Skarb Państwa. W praktyce określają one wysokość kosztów zastępstwa procesowego zasądzanych na rzecz strony wygrywającej bez względu na to koszty faktycznie poniesione.
Organizacja praktyki zawodowej
Sposób w jaki prawnik wykonuje praktykę zawodową, na co składa się jej forma prawna, organizacja kancelarii, komunikacji z otoczeniem, świadczenia usług i obsługi klienta.

Więcej: Jak określać wymagania i oczekiwania wobec prawnika
Organizacja współpracy
Sposób, metody, procedury i narzędzia zastosowane do organizacji świadczenia usług i obsługi klienta.

Więcej: Jak określać wymagania i oczekiwania wobec prawnika
Orientacja zawodowa
Sposób działania prawnika określający rodzaj jego podejścia do wykonywania usług oraz ich jakości i wyniku, relacji i komunikacji z klientem.

Więcej: Jak określać wymagania i oczekiwania wobec prawnika
Osobowość prawnika
Określa rodzaj relacji prawnika z klientem - zależy pozycji prawnika i klienta w ramach relacji oraz wzajemnych ich stosunków podporządkowania i nadrzędności.

Więcej: Jak określać wymagania i oczekiwania wobec prawnika