Cena usługi
Wynagrodzenie prawnika wraz z podatkiem za wykonanie usług pomocy prawnej - ustalone z klientem jako cena rynkowa lub określone przez inny właściwy organ jako cena urzędowa. Nie obejmuje zwrotu wydatków poniesionych przez prawnika w związku z należytym wykonaniem usługi.

Więcej: Zasady ustalania wynagrodzenia
Czynności doradztwa podatkowego
Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych; prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie. Doradztwo podatkowe mogą wykonywać także adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci.
Czynności notarialne
Sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń, doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Czynności rzecznika patentowego
Uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także do znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie przedmiotów, o których mowa wyżej.