Informacja prawna
Wyszukiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o źródłach prawa, wynikających z nich przepisów prawa oraz związków między nimi, bez ich interpretowania.
Interpretacja prawna

Wykładnia przepisów prawa zmierzająca do wyjaśnienia ich celu i sensu, właściwego ich rozumienia, przypisania im odpowiedniego znaczenia, ustalenia ich zakresu, określenia treści zawartych w nich norm prawnych.

Rodzaje wykładni:

  • językowa: ustalenie zakresu i znaczenia użytych w tekście wyrażeń na gruncie języka, w którym są sformułowane
  • celowościowa: interpretowanie zgodne z celami regulacji zgodnie z zasadą, że przepis winien być najlepszym środkiem do realizacji założonego celu,
  • systemowa: przepisy należy wykładać możliwe jednolicie w ramach systemu prawa, w którym są umiejscowione w taki sposób, aby było to zgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i wartościami, a także nie powstawały sprzeczności lub luki,
  • funkcjonalna: wykładnia uwzględniająca przeznaczenie i funkcję przepisu, jego możliwe do przewidzenia konsekwencje i skutki