Wynagrodzenie prawnika to jeden z tych istotnych elementów usług prawniczych, które sprawiają klientom sporo trudności, Wątpliwości budzi zwłaszcza to, czy wynagrodzenie jest odpowiednie do charakteru, rodzaju, rozmiarów i jakości usługi, możliwości jej praktycznego zastosowania oraz jej wartości i osiągniętych efektów z punktu widzenia klienta. Dla wielu klientów wynagrodzenie stanowi istotne kryterium oceny usługi.

Również wśród samych prawników kwestia wynagrodzeń wywołuje dylematy etyczne. Ich źródłem są motywy, jakimi kieruje się prawnik ustalając wynagrodzenie. Pojawia się bowiem pytanie, czy motywy te są adekwatne do warunków działania prawnika i uzasadnione okolicznościami świadczenia usług, czy też od nich abstrahują i bazują na innych, mniej czytelnych dla klienta formułach. To z kolei może budzić wątpliwości klienta, zwłaszcza w zakresie relacji ustalonego wynagrodzenia do kosztów usługi, osiągniętego efektu lub wartości usługi dla klienta. Dodatkowe trudności wynikają z faktu, że klienci nie są zazwyczaj w stanie sami racjonalnie ocenić wartości i jakości usługi prawniczej.