Zawartość tej strony, bez względu na jej postać, formę lub treść, podlega ochronie przepisów prawa, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, ochrony baz danych i ochrony konkurencji. Prawa z tego tytułu przysługują wspólnikom Kancelarii lub osobom trzecim.

Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek przedmiotów prawem chronionych zamieszczonych na tej stronie (w szczególności utworów, przedmiotów praw pokrewnych, baz danych, nazwy, firmy lub innych oznaczeń indywidualizujących Kancelarię, znaków towarowych lub innych oznaczeń wyróżniających usługi Kancelarii) może stanowić naruszenie prawa.

Żadna część tej strony nie może być utrwalana, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub być przedmiotem obrotu bez względu na technikę, postać, formę, treść, format, standard lub system dla żadnych celów, z wyjątkiem dozwolonego użytku prywatnego lub dla uzyskania informacji o Kancelarii i jej działalności. Jeżeli jakakolwiek część tej strony internetowej zostanie wykorzystana w takich celach, wszystkie utrwalania, zwielokrotnienia (w oryginale lub kopii) muszą posiadać wszelkie, zawarte w oryginalnej wersji, oznaczenia pochodzenia oraz praw.

Żadna część tej strony internetowej nie może być dla żadnych celów zmieniana, rozpowszechniana, udostępniana publicznie lub inkorporowana w innych pracach, publikacjach, stronach internetowych lub jakiejkolwiek formie przekazu elektronicznego.